Oikocredit Catalunya

1.1 Información de la inversión
C-
I-
€ 
1.2. Informació personal
Calendar (dd/mm/yyyy) 
1.3. Forma de comunicació preferida
1.4. Quin és l'origen dels fons?
1.5. Dades bancàries
(Si us plau, tingues en compte que el nom del titular del compte bancari ha de coincidir amb el titular del compte a Oikocredit)
(És l'expressió internacional del teu número de compte corrent bancari. Habitualment es mostra en els teus extractes bancaris. El format de l'IBAN és ESXX i 20 números.)
1.6. Documentació a adjuntar

Identificació: Còpia certificada (totes dues cares) del DNI espanyol vigent o, còpia certificada del passaport espanyol vigent o, còpia certificada del permís de conduir espanyol (totes dues cares) o, còpia certificada del passaport de la Unió Europea (UE) vigent o, còpia certificada del passaport no UE vigent junt amb còpia del permís de residència espanyol (totes dues cares).

Nota: En cas de no disposar de còpia certificada per notari/a o un altre mitjà legalment acceptat, el personal d’Oikocredit Catalunya certificarà les identitats dels inversors/es amb qui hagi tingut contacte en persona anteriorment. Per aquelles persones que no han tingut contacte en persona, la certificació pot ser atorgada per una persona treballadora d’Oikocredit Catalunya que es posarà en contacte amb els inversors/es per a que es personin a l’oficina o per dur-la a terme mitjançant videoconferència (Skype, Whatsapp...). En qualsevol cas la certificació ha d’incloure el següent text: «còpia del document i identificació de la persona duta a terme el (data)».

Prova de titularitat de compte bancari: Document del teu banc (amb antiguitat inferior a 3 mesos) en el que figuri el número de compte corrent i els titulars de la mateixa. És molt senzill obtenir aquest tipus de documents des de la banca on-line de la majoria d'entitats financeres, o també te'l poden proporcionar a la teva sucursal bancària. 

1.7. Declaracions
2.1. Sol·licitud de recuperació
A l'omplir i enviar aquest formulari estic sol·licitant la recuperació de les aportacions al contracte de comptes en participació subscrit amb Oikocredit Catalunya (C/ Casp 43, baixos, 08010 Barcelona, Catalunya) per l'import total vigent mencionat en la Informació Personal.
2.2 Destí dels dividends de l'exercici 2020 (es distribueixen el juny del 2021)
2.3. Qüestionari de residència fiscal en compliment de les normatives FATCA i CRS

Espanya està adherida a dos acords internacionals d'intercanvi d'informació financera, anomenats FATCA i CRS. El primer es refereix exclusivament a persones amb residència fiscal als EUA, mentre que el segon afecta a totes les persones inversores que es troben en països membres de l'OCDE.

Oikocredit Catalunya té l'obligació d'identificar a tots els seus inversors/es, per assegurar-se que no són persones amb obligacions fiscals als EUA o bé a d'altres països membres de l'OCDE diferents d'Espanya. En cas que tinguis residència fiscal als EUA o fora del territori espanyol en un país que a la seva vegada també estigui subjecte a la normativa CRS, estarem obligats a reportar les teves dades a l'autoritat fiscal espanyola, que les remetrà a l'autoritat fiscal competent del país o països implicats.

2.3a. Dades bàsiques
If you are unable to provide such a number, please attach proof of citizenship of another country, a certificate of loss of U.S. citizenship, or complete a reasonable explanation of the reason you do not have such a certificate despite having renounced U.

En atenció a la Llei de Compliment Tributari de Comptes Estrangers (Foreign Account Tax Compliance Act; FATCA) i a l'acord subscrit entre els governs d'Espanya i dels EUA, així com de conformitat amb la normativa CRS, a la data d'aquesta certificació, DECLARO que:

  • La informació proporcionada en aquest qüestionari és certa, correcta i completa i davant de qualsevol modificació informaré a Oikocredit Catalunya en un termini màxim de 30 dies naturals següents al moment en que la modificació s'hagi produït
  • En cas de correspondre, autoritzo a Oikocredit Catalunya, als efectes de donar compliment als requeriments de la normativa FATCA i CRS, per obtenir i remetre a l'Intenal Revenue Service (IRS) dels EUA o l'autoritat fiscal competent, informació sobre la meva persona relativa a dades d'identificació, saldo dels meus comptes, els meus interessos, els meus moviments i els meus ingressos d'operacions associades als productes contractats amb Oikocredit Catalunya, de conformitat amb allò exposat en la normativa vigent.
2.4 PATRIMONIAL TRANSFER AND DOCUMENTED LEGAL ACTS TAX (ITP Y AJD) EUSKADI AND SEVILLA:

La recuperació d'aportacions en un contracte de comptes en participació està gravada amb un 1% de la quantitat retirada en l'ITP i AJD. Per la qual cosa autoritzo a Oikocredit Catalunya a:

  • Transferir l'1% de la quantitat recuperada al compte bancari mencionat en la Informació Personal per a què jo/nosaltres pugui/puguem  dur a terme el pagament davant l'Agència Tributària.

Ho sentim, però el teu navegador és massa antic per a MyOikocredit

L'ús d'un navegador antic té massa riscos. Et recomanem que facis servir un navegador actualitzat.

Més informació: www.browsehappy.com