Oikocredit Catalunya

1.1 Informació de la inversió
C-
I-
€ 
1.2. Informació personal
Calendar (dd/mm/yyyy) 
1.3. Forma de comunicació preferida
1.4. Quin és l'origen dels fons?
1.5. Dades bancàries
(Si us plau, tingues en compte que el nom del titular del compte bancari ha de coincidir amb el titular del compte a Oikocredit)
(És l'expressió internacional del teu número de compte corrent bancari. Habitualment es mostra en els teus extractes bancaris. El format de l'IBAN és ESXX i 20 números. Només acceptem comptes bancaris espanyols, altres seran rebutjats.)
1.6. Documentació a adjuntar

Identificació: Còpia (totes dues cares) del DNI espanyol vigent o, còpia del passaport espanyol vigent o, còpia del permís de conduir espanyol (totes dues cares) o, còpia del passaport de la Unió Europea (UE) vigent o, còpia del passaport no UE vigent junt amb còpia del permís de residència espanyol (totes dues cares).

Prova de titularitat de compte bancari: Document del teu banc (amb antiguitat inferior a 3 mesos) en el que figuri el número de compte corrent i els titulars del mateix. És molt senzill obtenir aquest tipus de documents des de la banca on-line de la majoria d'entitats financeres, o també te'l poden proporcionar a la teva sucursal bancària.

1.7. Declaracions

Entenc que en cas de subscriure certificats de dipòsit de Stichting Oikocredit International Share Foundation (la Fundació Accionarial d'Oikocredit Internacional, "OISF"), la informació d'aquest formulari serà utilitzada per l’OISF i Oikocredit per a aquest propòsit.

2.1. Sol·licitud de recuperació
A l'omplir i enviar aquest formulari estic sol·licitant la recuperació de les aportacions al contracte de comptes en participació subscrit amb Oikocredit Catalunya (C/ Casp 43, baixos, 08010 Barcelona, Catalunya) per l'import total vigent mencionat en la Informació Personal.
2.2 Destí dels dividends de l'exercici 2020 (es distribueixen el juny del 2021)
2.3. Qüestionari de residència fiscal en compliment de les normatives FATCA i CRS

Espanya està adherida a dos acords internacionals d'intercanvi d'informació financera, anomenats FATCA i CRS. El primer es refereix exclusivament a persones amb residència fiscal als EUA, mentre que el segon afecta a totes les persones inversores que es troben en països membres de l'OCDE.

Oikocredit Catalunya té l'obligació d'identificar a tots els seus inversors/es, per assegurar-se que no són persones amb obligacions fiscals als EUA o bé a d'altres països membres de l'OCDE diferents d'Espanya. En cas que tinguis residència fiscal als EUA o fora del territori espanyol en un país que a la seva vegada també estigui subjecte a la normativa CRS, estarem obligats a reportar les teves dades a l'autoritat fiscal espanyola, que les remetrà a l'autoritat fiscal competent del país o països implicats.

2.3a. Dades bàsiques

En cas de no poder facilitar l'esmentat número, si us plau, adjunta una prova de la nacionalitat d'un altre país, certificat de pèrdua de nacionalitat dels EUA o complimenta una explicació raonable de la raó per la qual no disposes d'aquest certificat tot i haver renunciat a la ciutadania dels EUSA o la raó per la que no vas obtenir la ciutadania dels EUA al néixer.

En atenció a la Llei de Compliment Tributari de Comptes Estrangers (Foreign Account Tax Compliance Act; FATCA) i a l'acord subscrit entre els governs d'Espanya i dels EUA, així com de conformitat amb la normativa CRS, a la data d'aquesta certificació, DECLARO que:

  • La informació proporcionada en aquest qüestionari és certa, correcta i completa i davant de qualsevol modificació informaré a Oikocredit Catalunya en un termini màxim de 30 dies naturals següents al moment en que la modificació s'hagi produït
  • En cas de correspondre, autoritzo a Oikocredit Catalunya, als efectes de donar compliment als requeriments de la normativa FATCA i CRS, per obtenir i remetre a l'Intenal Revenue Service (IRS) dels EUA o l'autoritat fiscal competent, informació sobre la meva persona relativa a dades d'identificació, saldo dels meus comptes, els meus interessos, els meus moviments i els meus ingressos d'operacions associades als productes contractats amb Oikocredit Catalunya, de conformitat amb allò exposat en la normativa vigent.
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD)

La recuperació d'aportacions en un contracte de comptes en participació està gravada amb un 1% de la quantitat retirada en l'ITP i AJD. Per la qual cosa autoritzo a Oikocredit Catalunya a:

  • Transferir l'1% de la quantitat recuperada al compte bancari mencionat en la Informació Personal per a què jo pugui dur a terme el pagament davant l'Agència Tributària.